Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarosław Kusz Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 73 lok. 25, 02-055 Warszawa. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usługi

Wykorzystując doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki sądowej, pomagamy klientom w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, na każdym etapie postępowania. Bronimy interesów naszych mocodawców w sposób konsekwentny i odważny. Jednocześnie staramy się, aby nasi klienci w możliwie najmniejszym stopniu odczuwali stres związany z prowadzonym postępowaniem.

Reprezentujemy Państwa w trakcie postępowania przed wszystkimi organami ścigania oraz przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także przed Sądem Najwyższym. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe (wnioski, pozwy, zażalenia, apelacje etc.) i opinie prawne, prowadzimy negocjacje, sporządzamy umowy i nadzorujemy ich wykonanie.

Wszystko, o czym dowiadujemy się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, objęte jest tajemnicą adwokacką, a obowiązek jej zachowania jest nieograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Bezwzględne przestrzeganie przez nas tajemnicy adwokackiej oraz zasad etyki zawodowej gwarantuje naszym klientom poczucie bezpieczeństwa, dyskrecji i komfortu.