Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarosław Kusz Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 73 lok. 25, 02-055 Warszawa. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Opłaty

Koszty, z którymi muszą Państwo się liczyć, powierzając nam prowadzenie sprawy, obejmują opłaty i wydatki ponoszone na rzecz sądu oraz wynagrodzenie kancelarii, a czasem także inne niezbędne wydatki opisane poniżej.

Opłaty i wydatki sądowe

Wysokość opłat sądowych w poszczególnych rodzajach prowadzonych przez nas spraw szczegółowo regulują: ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Opłaty te są stałe lub zależą od wartości przedmiotu sporu (np. w sprawie o zapłatę opłata sądowa od pozwu wynosi co do zasady 5% dochodzonej kwoty). Są one uiszczane przez klienta na rachunek bankowy właściwego sądu, a kancelaria składa jedynie do akt potwierdzenie ich wniesienia. Zawsze precyzyjnie informujemy Państwa o wysokości kosztów sądowych oraz terminie ich wniesienia.

Poza opłatami sądowymi (od pozwu, wniosku, zażalenia, apelacji etc.) muszą Państwo liczyć się z koniecznością uiszczania na rzecz sądu opłat kancelaryjnych za wydanie na podstawie akt sprawy odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia, kopii oraz zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzenia sądowego.

Powinni Państwo liczyć się również z obowiązkiem ponoszenia wydatków z tytułu udziału w postępowaniu świadków (zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconego dochodu lub zarobku), biegłych (wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków niezbędnych dla wydania opinii), tłumaczy, kuratorów, mediatorów oraz innych osób lub instytucji.

W niektórych przypadkach strona jest zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy (np. przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych). W razie zaś braku możliwości poniesienia kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny istnieje możliwość skorzystania z tzw. prawa ubogich, skutkującego zwolnieniem strony przez sąd od kosztów sądowych, w całości lub części.

Wynagrodzenie kancelarii oraz inne koszty

Wysokości adwokackiego honorarium nie da się ustalić sztywno, stosując jednolity czy też oficjalny cennik, jak ma to miejsce w przypadku opłat sądowych. Nasze wynagrodzenie jest ustalane z klientami indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, jej wagi, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy. Proponowane przez nas honorarium uznajemy za adekwatne do naszego zaangażowania, umiejętności, wiedzy i doświadczenia.

Zasady współpracy z kancelarią od początku muszą być dla naszych klientów przejrzyste, dlatego w razie powierzenia nam sprawy szczegółowo określa je pisemna umowa. Uzgadniamy z Państwem wynagrodzenie za poszczególne etapy sprawy oraz za każdorazowe stawiennictwo na posiedzeniu sądowym. Wynagrodzenie może obejmować również premię za pozytywny wynik sprawy (ang. „success fee”), przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może ona być wyłącznym składnikiem adwokackiego wynagrodzenia. Honorarium kancelarii za dany etap sprawy płatne jest z góry, choć w sytuacji gdy klient nie ma możliwości jego jednorazowego uregulowania, gotowi jesteśmy rozłożyć je na raty.

Poza należnym kancelarii wynagrodzeniem klient pokrywa niezbędne koszty podróży lub noclegu, a także inne uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem sprawy (koszt tłumaczenia, prywatnej ekspertyzy, wynagrodzenie detektywa etc.). Kierujemy się przy tym zasadą minimalizacji kosztów po stronie klienta, a ich wysokość jest każdorazowo wcześniej z Państwem ustalana.

wróć do strony głównej